Tegoroczna 36 Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach od 4 do 15 lipca. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa zaczerpnięte z ogólnopolskiego programu duszpasterskiego i brzmi: błogosławieni czystego serca.Można ją rozpocząć albo w samym Przemyślu dnia 4 lipca, albo w jednym z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych, a mianowicie: w Lesku – 4 lipca, w Jarosławiu, Leżajsku i Brzozowie – 5 lipca, w Przeworsku, Łańcucie i Krośnie – 6 lipca. Pątnicy wyruszający z tych ośrodków dołączają po kilku dniach do grup idących z Przemyśla. W Przemyślu pielgrzymka rozpoczyna się uroczystą Mszą św. w bazylice archikatedralnej dnia 4 lipca o godz. 7 rano. Mszy św. przewodniczy Arcybiskup Metropolita Przemyski.

W ośrodkach lokalnych piel­grzymkę rozpoczyna również uroczysta Msza św. koncelebrowana w godzinach porannych pod przewodnictwem miejscowego archiprezbitera lub dziekana. Bezpośrednio po Mszy św. roz­poczynającej pielgrzymkę pątnicy wyruszają na trasę. Pielgrzymka kończy się 15 lipca. Od godz. 9.45 poszczególne grupy wchodzą kolejno na plac przed Jasnogórskim Szczytem, skąd po krótkiej modlitwie i po prezentacji grupy ze Szczytu, przechodzą do Kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 11.00 rozpoczyna się w tejże Kaplicy lub w Bazylice uroczysta Msza św. kończąca Pielgrzymkę. Przewodniczy jej Arcybiskup Metropolita Przemyski lub jego delegat. Po tej Mszy św. i indywidualnej modlitwie część pielgrzymów przy­gotowuje się do drogi powrotnej. Inni pozostają na Jasnej Górze dłużej. Powrót odbywa się indywidualnie pociągami lub wynajętymi autobusami.

Historia i charakterystyka

Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej w 1978 r. Centrum organizacyjnym i miejscem jej wyjścia był Rzeszów. Toteż nazwano ją później Pielgrzymką Rzeszowską. W trzy lata później, w 1981 r. wyruszyła oddzielna pielgrzymka ze stolicy diecezji – Przemyśla, zwana od początku Przemyską. Wreszcie w 1984 r. uformowała się Pielgrzymka Stalowowolska. Do 1992 r. wszystkie te trzy pielgrzymki, mimo nazw na­wiązujących do lokalnych ośrodków, miały charakter pielgrzymek ogólno­diecezjalnych. W 1992 r. – w związku z reorganizacją sieci diecezjalnej w Polsce – terytorium diecezji przemyskiej znacznie się zmniejszyło na rzecz nowo powstającej diecezji rzeszowskiej i zmieniającej swe granice diecezji sandomierskiej. Wskutek tego główny ośrodek każdej z wy­mienionych pielgrzymek znalazł się na terytorium innej diecezji, co automatycznie przesądziło o ich przynależności. Pielgrzymka Rzeszowska stanowi odtąd pielgrzymkę diecezji rzeszowskiej, a Stalowowolska – diecezji sandomierskiej. W archidiecezji przemyskiej pozostała jedynie Pielgrzymka zwana dotąd Przemyską. Pielgrzymka Przemyska liczebnie rozwijała się powoli. W latach 1981-1984 r. liczyła kilkaset osób; wszyscy pątnicy mieścili się w jednej grupie. W 1985 r. utworzoną drugą grupę, w 1986 – trzecią, a w 1990 – czwartą. Znacznie zwiększyła swoją liczebność dopiero po podziale diecezji. W latach 1994-1995 w jej skład weszło pięć nowych grup utworzonych głównie z pątników, którzy przed podziałem związani byli z Pielgrzymką Rzeszowską. W 1997 uformowała się jeszcze jedna grupa. Toteż obecnie Pielgrzymka Przemyska składa się z 10 grup. Trzy spośród nich związane są z samym Przemyślem. Rozpoczynają one pielgrzymowanie od stolicy archidiecezji. Pozostałe grupy zostały zorganizowane w innych miejskich ośrodkach i stamtąd rozpoczynają pielgrzymkę. Liczba pątników całej pielgrzymki w ostatnich latach jest dość stabilna: wynosi ok. 2000 osób. Każdego roku w Pielgrzymce Przemyskiej biorą udział także pątnicy z zagranicy, głównie z Ukrainy. Poszczególne grupy mają swoich świętych Patronów. Imię Patrona stanowi zarazem nazwę grupy. Patronami są polscy święci i błogosławieni. Grupom przemyskim patronują św. Jacek, św. Kazimierz i św. Józef Sebastian Pelczar. Pozaprzemyskie grupy mają następujące ośrodki i Patronów: Jarosław – św. Brat Albert, Przeworsk – św. Rafał Kalinowski, Leżajsk – bł. Maria Ledóchowska, Łańcut – św. Urszula Ledóchowska, Krosno – św. Jan z Dukli, Lesko – św. Andrzej Bobola, Brzozów – św. Wojciech. W czasie wędrówki pielgrzymi zapoznają się z życiem swojego Patrona i uczą się go naśladować. Wzywają również jego wstawiennictwa. W niektórych grupach pątnicy ułożyli do swego Patrona nowe pieśni lub krótkie wezwania na melodię dostosowaną do marszu. Oddzielną grupę tworzą osoby pielgrzymujące na Jasną Górę duchowo. Należą do tej grupy ci, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek, chorobę czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój udział. Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych oraz ofiarowaniu swych trudów czy cierpień w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka. Duchowe uczestnictwo wspomagane jest przez transmisje prowadzone z trasy pielgrzymki przez Rozgłośnię Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA, a także za pośrednictwem tego serwisu.

Trasa Pielgrzymki

Przemyskiej jest stosunkowo długa. W prostej linii wynosi ok. 380 km. Podzielona jest na 12 dziennych etapów, a te z kolei na krótsze odcinki o długości 5-7 km. Przeciętna długość dziennego etapu (z wyjątkiem dnia ostatniego) wynosi 33 km. Pątniczy szlak omija ruchliwe szosy i miasta, kieruje się zaś ku rozsianym w terenie sanktuariom maryjnym, kościołom parafialnym i innym ośrodkom kultu religijnego. Trasa wiedzie przez ar­chidiecezjalne sanktuaria maryjne: Tuligłowy, Jodłówkę, Hyżne, Borek Stary, w diecezji rzeszowskiej przez Niechobrz, w diecezji tarnowskiej przez Luszowice i Dąbrowę Tarnowską. Po przekroczeniu Wisły pątniczy szlak prowadzi przez diecezję kielecką: Stary Korczyn i Opatowiec, Dzia­łoszyce, Książ Wielki, Sokolniki. W archidiecezji częstochowskiej trasa pielgrzymki wchodzi na Szlak Orlich Gniazd. Przebiega przez Potok Złoty i Olsztyn. Do stałych turystycznych atrakcji na trasie pielgrzymki należy przeprawa przez rzekę Wisłok wąską, wiszącą i silnie kołyszącą się kładką, oraz przeprawa promem przez Wisłę (pięć grup przeprawia się ­w Borusowej, a drugie pięć w Ujściu Jezu­ickim).

Warunki, zapisy

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto: akceptuje jej religijny charakter (codzienna Msza św., medytacja, konferencja, wspólne modlitwy nabożeństwa, śpiewy); jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 33 km; jest pełnoletni. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku do lat 15 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 15-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców (lub opiekunów), przedłożonego ks. pro­boszczowi. Zapisy na pielgrzymkę trwają do 23 czerwca. Zapisać się można, niezależnie od miejsca zamieszkania, do którejkolwiek grupy, jednakże przy zapisie trzeba określić grupę, do której chce się należeć. Każdy pątnik zapisuje się u swojego ks. proboszcza. Młodzież do lat 18 przy zapisie przedkłada pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów.

Koszt

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 120 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 120 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Przygotowanie

Duchowe przygotowanie do pielgrzymki we wszystkich ośrodkach będzie przeprowadzone w terminach podanych przez Księży Przewodników (obecność obowiązkowa).

Więcej informacji na stronie: www.przemyska.pl/pielgrzymka

Red.