Powitaliśmy właśnie miesiąc maj – miesiąc, który poświęcony jest czci Matki Bożej. Codziennie przez cały ten miesiąc mamy okazję uczestniczyć w Nabożeństwach Majowych. Matka Boża zaprasza każdego i każdą z Nas na to piękne Nabożeństwo. Nie rezygnujmy z tego zaproszenia, Nasza Matka czeka na Nas wszystkich. W maju wierni gromadzą się na nabożeństwach ku czci Matki Chrystusa. Miesiąc ten obfituje w wielość świąt ku czci Matki Boskiej: Maryi Królowej Polski (3.05.), Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej ( 7.05.), Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej (13.05.), Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ( 20.05.), Najświętszej Maryi Wspomożycielki Wiernych (24.05.), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (31.05.) Kult maryjny jest w Polsce szczególnie pielęgnowany. Maryja jest Królową Polski. Do Niej uciekał się zawsze uciśniony naród. Jej przyrzekał podczas Ślubów Jasnogórskich prawość i wierność.

Jej opiece często oddawał się papież. Właśnie Matce Boskiej – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – zawdzięczał ocalenie podczas zamachu, którego rocznica przypada właśnie w maju; do Niej żarliwie się modlił i zachęcał nas do tej modlitwy. Na papieskim herbie widniała litera „M”, symbolizująca Maryję. Maryja w sposób najdoskonalszy urzeczywistnia postawę pełnego zawierzenia się Bogu i zaufania Jego Słowu. „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się sanie według twego słowa!” (Łk 1,38) – odpowiedziała wysłannikowi niebios i przystąpiła do wielkiego dzieła Bożego, jakim było przyjście na świat Jezusa. Maryja nieustannie trwała u boku swego Syna. Była z Nim w Kanie Galilejskiej, gdzie innym przykazała Go słuchać; była z Nim podczas Jego męczeńskiej drogi, gdy na swych barkach dźwigał grzechy świata, wreszcie stała jako Matka Boleściwa pod krzyżem i współcierpiała ze Zbawicielem. I nawet wówczas w swej wierze się nie zachwiała. „Gdy modlimy się do Niej, wraz z Nią łączymy się z zamysłem Ojca, który posyła swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiłowany uczeń, przyjmujemy do siebie Matkę Jezusa, która stała się Matką wszystkich żyjących. Możemy się modlić się z Nią i do Niej. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jest z Maryją zjednoczona w nadziei” – poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego. Maryja jest naszą Matką. Któż inny lepiej zrozumie swoje dzieci, jak nie własna matka? Jej możemy się całkowicie zawierzyć. Jej zawierzył się Jan Paweł II. Od szeregu lat w całej Polsce ustalił się porządek nabożeństw majowych. Obejmuje on: wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewanie litanii Loretańskiej i antyfony: „Pod Twoją obronę”, przemówienie lub czytanie okolicznościowe, schowanie Najświętszego Sakramentu i pieśń majową lub „Apel Jasnogórski”.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko łaski Bożej,

Matko miłosierdzia,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo Duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo rodziny

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Red.