Powoli dobiega końca rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Swoistym jego zwieńczeniem staje się Tydzień Misyjny, który w swej istocie przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, chce również dzielić się swoją wiarą z innymi. Najważniejszą formą pomocy jest modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Misje to sprawa wiary i łaski, a łaskę upraszamy właśnie modlitwa. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu. Jak wiele mogą ofiarować chorzy, niepełnosprawni, przeżywając z Chrystusem swoją chorobę! „Cierpienie włączone w Mękę Chrystusa jest wspaniałym darem człowieka dla drugiego człowieka” – powiedziała Matka Teresa z Kalkuty. Możemy również w intencji tych, którzy trudzą się głoszeniem Chrystusowej Ewangelii w krajach misyjnych ofiarować uczestnictwo we Mszy św.
Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności w intencji misji. Przykładem takiego zaangażowania na rzecz misji jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która nie wyjeżdżając na misje, przez swoje duchowe i modlitewne zaangażowanie została ogłoszona Patronką misji. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, w swojej animacji misyjnej wskazuje na wielkie znaczenie modlitwy za mi­sje i misjonarzy. Tego uczy też Sobór Watykański II: „Mi­sjom służy się skutecznie przez modlitwę, ofiarowanie Bogu codziennego życia, a zwłaszcza cierpień i doświadczeń” (DM 29). Modlitwa za misjonarzy przypomina, że misje są sprawą wiary, a Chrystus pierwszym i najważniejszym misjonarzem. Jest ona potrzebna tym, którzy w dalekich krajach, obcym kulturowo środowisku. Niejednokrotnie pokonując barierę językową dają świadectwo Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi. Zapraszamy także przez cały tydzień na różaniec w intencji Misji Świętych. Główną ideą Światowego Dnia Misyjnego, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, jest przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu. O tym obowiązku przypomina co roku papież Franciszek. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież dużo uwagi poświęca osobom zakonnym z racji przeżywanego roku życia konsekrowanego. Zachęca jednocześnie katolików do „misyjnej pasji”, która ma się skupić na ukazaniu oblicza Chrystusa każdemu człowiekowi. Tegorocznemu Dniu Misyjnemu towarzyszy hasło „Od nawrócenia do misji”, które – jak wskazuje ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce – nawiązuje do zachęty papieża, aby wszystkie inicjatywy duszpasterskie były przepełnione duchem misyjnym i stałą troską o misje. Zebrana w tym dniu pomoc materialna przekazywana jest na konkretne projekty, m.in. utrzymanie diecezji i katechetów, budowa nowych kościołów, kaplic i budynków parafialnych oraz remonty już istniejących, budowa bibliotek, szpitali i szkół, czy wyposażenie dydaktyczne i audiowizualne. Największym beneficjentem środków są misje afrykańskie i azjatyckie, co przy jednocześnie najmniejszym udziale zbieranych ofiar wskazuje na powszechność Kościoła – wskazywał ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Takim Kościołem słabym i ubogim, który jednak rozwija się, choć w trudnym kontekście społecznym i politycznym, jest Kościół w Kamerunie. W siedmiu seminariach duchownych o charakterze międzydiecezjalnym kształci się ok. 130 kleryków. Ich powołanie do kapłaństwa wspierają ich rodziny. Miejscowy Kościół nawołuje jednak do adopcji duchowej seminarzystów oraz wsparcia materialnego, także kameruńskich księży wyjeżdżających na zdobycie wykształcenia zagranicą. Mówił o tym dziś w sekretariacie Episkopatu Polski ks. Charles Tanke, doktorant na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak poinformowali przedstawiciele Sekretariatu Krajowego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, polscy katolicy wsparli w ubiegłym roku misje kwotą 4,3 mln zł. Środki zostały przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych przede wszystkim w Indonezji, Ghanie oraz na Seszelach, Komorach, Mauritiusie i wyspie Reunion.
Modlitwa O ducha misyjnego
Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za Mną !” Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen
Red.