Przed prawie 20 laty w kręgu osób współpracujących z Diecezjalnym Referatem Duszpasterstwa Młodzieży, powstała myśl, aby otoczyć głębszą formacją dziewczęta szkół podstawowych, podobnie jak opiekowano się ministrantami. Zadanie to powierzono od początku Maryi, by pod Jej opieką dokonywał się zasiew, wzrost i zbieranie plonów. To zadanie złożono w ręce sióstr zakonnych, a tam gdzie ich nie było, starszym dziewczętom odpowiednio do tego przygotowanych. Zadania DSM: przygotowanie do apostolstwa, troska o powołania zakonne. Ideami przewodnimi i programem są: 1. Maryja – rodzina i dom; 2. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary; 3. Wspólnota Kościoła Chrystusowego, liturgia i misje; 4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie. Grupy wiekowe: I. 9-11 lat; II. 11-13 lat; III. 13-16 lat. Stopnie: Formacja trwa 7 lat i składa się z następujących stopni: dziecko Maryi, Bielanka, Choralistka, Samarytanka, Nazaretanka, Przewodniczka. Przesłanie DSM: „Maryja prowadzi nas do żyjącego w Kościele Chrystusa, z którym zdążamy do radości nieba”.Z chwilą przyjścia do parafii siostry służebniczki Stanisławy Miś w 1973 r. powstała dziecięca scholka, która przekształciła się z biegiem lat w Oazę Dzieci Bożych, a ta z kolei w Dziewczęcą Służbę Maryi. Celem formacji DSM jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej u dziewcząt, które ujawniają głębsze zainteresowania i potrzeby religijne. Zarówno formacja osobista, jak i praca apostolska, ma szczególny charakter maryjny. Maryja jest najbardziej aktualnym wzorem i ideałem życiowym dla dziewcząt. Dziewczynki z grupy maryjnej spotykają się co tydzień, odbywają zajęcia formacyjne. Angażują się w oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy św. z udziałem dzieci, Mszy św. adwentowych oraz w różne święta i uroczystości. Głoszą radość dzieci Bożych w pracy i zabawie. Opiekunką jest s. Teresa