Wspólnota Miłości Krzyża – Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Spotykamy się regularnie na modlitwie uwielbienia w każdy czwartek ok. godz. 19.00 w Sali Maryjnej, a podczas ostatniego spotkania w miesiącu w kościele adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nasze spotkania zawsze poprzedzone są Eucharystią o godz. 18.30. Osoby zainteresowane zapraszamy do wspólnej modlitwy w każdy czwartek. Wspólnota Miłości Krzyża zawiązała się w październiku 2006. W „powoływaniu” uczestniczyło kilka osób, które wcześniej często brały udział w czuwaniach połączonych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie oraz w charyzmatycznej modlitwie uwielbienia. Grupa modlitwy wstawienniczej naszej wspólnoty zaprasza też na modlitwę wstawienniczą. Podczas modlitwy wstawienniczej modlimy się i prosimy naszego Ojca w Niebie o pociechę, uwolnienie oraz pomoc w różnych potrzebach. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z kapłanem opiekującym się wspólnotą, liderką wspólnoty albo podczas każdego czwartkowego spotkania. Uczestnicy katolickiej Odnowy w Duchu Świętym nie tworzą jakiejś własnej hierarchii czy struktury w Kościele, ale zawsze pozostają w jedności ze swoim Biskupem i są gotowi służyć w tym miejscu, w którym żyją lub zostają zaproszeni do współdziałania i wymiany doświadczeń, a także dla uwyraźnienia jedności Kościoła.

Cele odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim:

  • Pomagać w dojrzałym, stałym i osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
  • Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
  • Wspierać i podtrzymywać przyjęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach Odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
  • Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem, ewangelizacją chrześcijan tylko z nazwy, a także ewangelizacją kultury i struktur społecznych.
  • Podtrzymywać wzrost w świętości przez integrację darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Statut charyzmatycznej wspólnoty Miłości Krzyża

1. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku nosi nazwę „Wspólnota Miłości Krzyża”, a mając przykład umiłowania Krzyża Pańskiego w osobie św. Franciszku z Asyżu w nim obiera swego patrona. Pragnąc zaś iść śladami św. Pawła, który przez Pana naszego Jezusa Chrystusa został powołana na Apostoła Dobrej Nowiny i nauczyciela życia według charyzmatów Ducha Świętego, pragniemy w nim także mieć swego nauczyciela i opiekuna.

2. Wielką radością i okazją do świętowania dla każdego chrześcijanina jest dzień wspomnienia jego patrona i orędownika wobec Boga. Jako wspólnota pragniemy też w sposób szczególny przeżywać dzień liturgicznego wspomnienia naszych patronów. W związku z tym dzień 29 czerwca (albo inny bardziej odpowiedni dzień w tym terminie) postanawiamy przeżywać jako dzień integrujący wspólnotę, zaś dzień 4 października (albo inny bardziej odpowiedni dzień w tym terminie) jako czas podsumowania rocznej działalności wspólnoty.

3. Świadomi, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany troszczyć się o swoje życie w łasce uświęcającej i rozwijanie w sobie charyzmatów Ducha Świętego każdy podpisujący poniższy tekst zobowiązuje się:
3.1. Uczestniczyć w poprzedzonym Eucharystią spotkaniu modlitewnym wspólnoty;
3.2. Uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez wspólnotę podczas ostatniego spotkania w miesiącu;
3.3. Do codziennej modlitwy osobistej, połączonej z rachunkiem sumienia i rozważaniem Pisma Świętego;
3.4. Uczestniczyć w corocznych rekolekcjach zamkniętych dla wspólnoty;
3.5. Uczestniczyć w organizowanym przez wspólnotę lub parafię czuwaniu przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego;
3.6. Uczestniczyć w spotkaniach grupy dzielenia prowadzonych przez animatora;
3.7. Regularnie korzystać z sakramentu pojednania.

4. Ponadto każdy we wspólnocie postanawia podjąć się starania, aby:
4.1. Uczestniczyć w ciągu roku w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, dniu skupienia organizowanym przez diecezjalnego koordynatora Odnowy w Duchu Świętym, Forum Charyzmatycznym lub innym spotkaniu o charakterze charyzmatycznym;
4.2. Korzystać z dowolnych źródeł (np. książki, audycje, programy lub prasa o tematyce religijnej) oraz dokumentów kościelnych (np. Katechizm Kościoła Katolickiego), aby pogłębiać swoją wiarę, rozwijać wiedzę teologiczną oraz jedność z Kościołem Katolickim;
4.3. Regularnie uczestniczyć w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu;
4.4. Regularnie rozważać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa (np. nabożeństwo Drogi Krzyżowej), a szczególnie przez adorację Krzyża podczas Triduum Paschalnego;
4.5. Korzystać z posługi stałego spowiednika lub kierownika duchowego.

5. Odnowa w Duchu Świętym jest zgromadzeniem o charakterze religijnym zrzeszającym ludzi wierzących, którzy we wspólnocie pragną rozwijać swoje życie według norm ewangelicznych i przyczyniać się do charyzmatycznej odnowy wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Uznając zatem wspólnotowy i hierarchiczny charakter jej działalności każdy podpisujący poniższy tekst zobowiązuje się do:
5.1. Comiesięcznej składki, której wysokość będzie ustalana według aktualnych lub przewidywalnych wydatków wspólnoty;
5.2. Czynnego udziału w podejmowanych przez wspólnotę dziełach;
5.3. Szczerości i przejrzystości w relacjach wewnątrz wspólnoty;
5.4. Troski o dobro innych osób we wspólnocie;
5.5. Troski o Kościół święty, zwłaszcza przez czynne zaangażowanie w życie swojej parafii.

6. W trosce o bieżące funkcjonowanie wspólnoty na jej czele stoi Rada wspólnoty, którą tworzą lider wraz z animatorami oraz delegowany przez proboszcza kapłan, który z urzędu przewodniczy tej Radzie;
6.1. Wyboru Rady dokonuje się na drodze tajnego głosowania, gdzie prawo głosu mają członkowie wspólnoty, którzy podpisali Statut wspólnoty;
6.2. Rada wybierana jest na 3-letnią kadencję;
6.3. Jeśli Rada kończy kadencję przed jej zwyczajnym upływem lub gdy zaistnieje potrzeba zmiany lidera lub zmiany albo wyboru dodatkowego animatora, wybór dokonuje się jak w zwykłym przypadku;
6.4. Lider wraz z księdzem opiekunem zajmuje się koordynowaniem działalności całej wspólnoty;
6.5. Kapłan jest zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia konferencji do wspólnoty podczas pierwszego spotkania w każdym miesiącu. Tematyka takiej konferencji powinna być omówiona z Radą wspólnoty;
6.6. Posługiwanie publiczne wymaga zgody kapłana i lidera wspólnoty przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania;
6.7. Animator ma obowiązek prowadzenia powierzonej sobie grupy dzielenia oraz współpracy z pozostałymi członkami Rady na rzecz rozwoju i utwierdzanie w wierze całej wspólnoty;
6.8. Radę wspólnoty na zewnątrz reprezentuje lider lub jeden z jej członków. W wyjątkowych sytuacjach na drodze porozumienia lider może wyznaczyć inną osobę godną i zaufaną, która podpisała Statut wspólnoty;
6.9. We wspólnocie obowiązuje posłuszeństwo Kościołowi, który we wspólnocie reprezentowany jest przez delegowanego kapłana, lidera i animatorów oraz inne przez nich wyznaczone osoby, dlatego każdy zobowiązany jest do posłuszeństwa względem nich w sprawach dotyczących wspólnoty z wyjątkiem tego, co dotyczy spraw sumienia.