Obojętność, uporczywe poszukiwanie Boga w świecie filozofii, chrzest, klasztor – aż po męczeństwo to droga do świętości Świętej Teresy Benedykty Stein.Nie była to droga łatwa i prosta. Musiała na niej pokonać wiele trudności natury duchowej a także inne.W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila. Święta Edyta Stein szukając prawdy – znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie –  Poprosiła wówczas o chrzest i pociągnęła swoim zapałem siostrę – Różę.Chrzest i I Komunię św.przyjęła 1 stycznia 1922 r.Otrzymała imię Teresa.Nie oznaczało to dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła,że właśnie teraz,gdy powróciła do Boga,poczuła się znów Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. Kto szuka prawdy – szuka Boga, choćby nawet tego sobie nie uświadamiał – napisała.Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta i Augusty z domu Courant. Z licznego rodzeństwa wychowało się tylko siedmioro dzieci. Chociaż w domu gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta popadła dość wcześnie w zobojętnienie religijne. Mając 20 lat uważała się za ateistkę.Dzięki poznaniu w Getyndze Maxa Schelera – po raz pierwszy poznała idee katolickie.